Nieuws
29-10-2014  Hebt u innovatieve/duurzame plannen?
Sinds 3 maanden is de subsidieregeling voor verduurzaming van de glastuinbouw open. De eerste tuinders zijn reeds bezig om een aanvraag te doen. Dit is met name een zeer interessante regeling wanneer u van plan bent investeringen op het bedrijf te doen die bijdragen aan uw duurzaamheid. Er is een bijdrage tot 40% mogelijk.

Bijgevoegd beknopte informatie over de regeling. Heeft u vragen, dan kunt u het beste met Radboud Vorage (Greenport Arnhem-Nijmegen, 06-51431301 of r.vorage@greenportarnhemnijmegen.nl contact leggen voor een eerste uitleg en eventueel een kosteloos gesprek over de mogelijkheden. Ook kunt u contact zoeken met Ursula Sewbalak (Gemeente Lingewaard) 026-3260153 of Hans Korfage (Gemeente Lingewaard) 026-3260151Subsidieverordening Verduurzaming Glastuinbouw Lingewaard.

Belangrijkste punten uit de subsidieregeling:

Waarvoor:
Verduurzaming van de Glastuinbouw (economische duurzaamheid)

Waar:
Project moet fysiek uitgevoerd worden in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen (20 gemeenten),

Looptijd:
Project moet gerealiseerd en (inhoudelijk/financieel) afgewerkt zijn voor 31 december 2015

Subsidie percentage en maximale subsidiebijdrage:
Maximaal 40% van de totale projectkosten tot een maximum van € 50.000,-- per project. Subsidiebedrag wordt na afronding en verantwoording van het project beschikbaar gesteld.

Stapelen van subsidie:
Is niet mogelijk deze subsidie te stapelen met subsidies vanuit Rijk, provincie, regio of gemeente.

Indienen:
Uiterlijk tot 1 juni 2015, beoordeling op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen voor subsidie. Subsidie moet schriftelijk ingediend worden met behulp van aanvraagformulier.

Wie besluit over verlening van de subsidie?:
Adviescommissie adviseert m.b.t. aanvragen, college van Burgemeester en Wethouders van Lingewaard besluiten over subsidie.

Verplichtingen subsidieontvanger:
Bijhouden van een inzichtelijke en controleerbare projectadministratie. Schriftelijk aanleveren van een tussen- en eindverslag en financiële verantwoording. Bekendheid geven aan het project en logo’s van partijen betrokken bij de subsidie gebruiken bij alle communicatie-uitingen.

Hoe aanvragen?:
Schriftelijk met behulp van het aanvraagformulier. De aanvraag moet onder andere vergezeld gaan met: projectplan met doelstellingen, beoogde effecten en projectactiviteiten, gespecificeerde begroting, de-minimisverklaring (staatssteun) en bij een samenwerking een overeenkomst waaruit de samenwerking tussen partijen blijkt.

Uitgebreide informatie over subsidieverordening:
Voor alle en de volledige bepalingen van de subsidieregeling wordt verwezen naar de subsidieverordening, zoals die gepubliceerd is in het gemeenteblad van de Gemeente Lingewaard op 18 juni 2014 met nummer 33651. Zie ook: http://www.lingewaard.nl/wonen/duurzaamheid-items_41143/item/subsidie-verduurzaming-glastuinbouw-lingewaard-2014-2015_25303.html

Informatie over deze subsidie is te verkrijgen bij Ursula Sewbalak (Gemeente Lingewaard) 026-3260153, Hans Korfage (Gemeente Lingewaard) 026-3260151 of Radboud Vorage (Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen) 06-51431301, r.vorage@greenportarnhemnijmegen.nl


‹‹ terug